Home Zamówienia publiczne
PDF Drukuj Email

ZAWIADOMIENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/

WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu mającego siedzibę w Elblągu, ul. Traugutta 91 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem, montaż urządzeń nawiewno-wywiewnych klimatyzacyjnych na sali gimnastycznej i sali koncertowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych"  wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowlane PHU "HAND-BUD" mającego siedzibę w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 94 A .

 

Biorąc pod uwagę protokół z dnia 12.07.2010 r. dot. zawężenia prac związanych z remontem sali gimnastycznej ograniczającego się do :

1.     remontu szatni męskiej i damskiej

2.     remontu korytarza przy sali gimnastycznej

3.     remontu  sali gimnastycznej wraz z pom.. technicznym

4.     wykonanie ogrzewania podłogowego na sali gimnastycznej

 

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podst. kryterium oceny  ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert nie podlegających odrzuceniu - 195.823,17 brutto .

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium (najniższa cena)wyniosła 100 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.     Oferta nr 1

"REM-BUD" - Paweł Komaszewski

Al. Piłsudskiego 69 A

10-449 OLSZTYN

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium (najniższa cena) - 82,61 pkt.

2.     Oferta nr 4

HYDROTON Sp. Z o.o.

Ul. Grunwaldzka 2 B/18

82-300 ELBLĄG

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium (najniższa cena) - 94,11 pkt.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art.89 ust.1 ustawy - Prawo Zamówień publicznych została odrzucona oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowlane "CEWAR" , Mariusz Cichoński, Ewa Cichońska, ul. Siedlecka 9, 82-300 Elbląg .

W/w Oferent nie przedstawił zgodnie z wymogami SIWZ kosztorysu ofertowego z którego wynikałaby cena ofertowa, którą przedstawił w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) .

 

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych w przypadku niezłożeni odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 26.07.2010 r.

 

 

Otrzymują:

 

1. "REM-BUD", P. Komaszewski , Al. Piłsudskiego 69 A,

    10-449 Olsztyn

2. Przedsiębiorstwo Budowlane "CEWAR" M. Cichoński, E. Cichońska

    Ul. Siedlecka 9, 82-300 Elbląg

3. "HYDROTON" Sp. Z o.o. , ul. Grunwaldzka 2 B/18 , 82-300 Elbląg

 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts