Home Zamówienia publiczne
PDF Drukuj Email

TREŚĆ PYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU UDZIELONE W DNIU 04.02.2013 r.

1. "W związku z odpowiedzią  Zamawiającego na pytania nr 2 i 3 podtrzymującą określone w SIWZ wymogi dotyczące Inspektorów Nadzoru, zwracam się o ponowne przeanalizowanie wprowadzenia zmiany w wymogach Rozdziału V pkt. 3 b poprzez zmianę słów "Jako Inspektor swojej branży" na "kierownik robót swojej branży". Dla pełnienia funkcji  Inspektora Nadzoru i Kierownika Robót wymagane są te same uprawnienia budowlane i takie samo przygotowanie zawodowe, tak więc dla zapewnienia uczciwej konkurencji  oraz równego traktowania wykonawców (jako fundamentalnej zasady zamówień publicznych wynikającej z Art. 7 ust.1 pzp) wnioskuję o dokonanie odpowiedniej zmiany SIWZ"

Ad. 1
Zamawiający potwierdza, że dla pełnienia funkcji inspektora nadzoru i kierownika robót wymagane są te same uprawnienia budowlane i takie samo przygotowanie zawodowe.
Jednak Zamawiający wymaga doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru swojej branży, co nie jest tożsame z pełnieniem funkcji kierownika robót i podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z zapisami w Roz. V pkt 3 b SIWZ czyli "Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w swojej branży musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie jako inspektor nadzoru swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych."

2. "W związku z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 4 podtrzymującą określone w SIWZ zapisy w Rozdziale III pkt. 3 ppkt. 9, zwracam się o ponowne przeanalizowanie wprowadzenia zmiany w Rozdziale III pkt. 3 ppkt. 9 na następujący: "Prowadzenie kontroli obsługi geodezyjnej i pomiarowej Wykonawcy Robót Budowlanych  wraz z kontrolą inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej". W przypadku podtrzymania pierwotnej treści Rozdziału III pkt. 3 ppkt. 9 SIWZ proszę o podanie , celem dokonania rzetelnej wyceny, szczegółowej specyfikacji pełnienia pełnej obsługi geodezyjnej i pomiarowej zadania" . Zgodnie z Art. 29 ust. 1 i 2: "1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący , za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? Jednocześnie przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z treścią tego przepisu koresponduje art. 146 ust. 6 prawa zamówień publicznych, który upoważnia Prezesa Zamówień  Publicznych do wystąpienia o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania"

Ad.2
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ w Rozdziale III pkt. 3 ppkt. 9).

3. Wnioskujemy o usunięcie z podstawowych obowiązków  Inżyniera Kontraktu zapisu z pkt. III 3.9) SIWZ o treści "zabezpieczenie pełnej obsługi geodezyjnej i pomiarowej zadania oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej"
Uzasadnienie:
Zabezpieczenie pełnej obsługi geodezyjnej i pomiarowej zadania oraz wykonanie powykonawczej  inwentaryzacji geodezyjnej należy do obowiązków wykonawcy robót budowlanych.
W odpowiednich punktach art. 22 Ustawy Prawo budowlane zapisano:
- w pkt. 3) "Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu  budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy"
- w pkt. 8) "Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego"

Ad. 3
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ w Rozdziale III pkt. 3
ppkt. 9)

4. W nawiązaniu do zapisu pkt. III 10 SIWZ prosimy o dołączeniu Harmonogramu prac budowlanych, o którym mowa w tym punkcie.

Ad. 4
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ w Rozdziale III pkt. 10.

5. Wnioskujemy o zastąpienie zapisu z pkt. III 2.5) SIWZ o treści "Protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej i placu budowy Wykonawcy robót budowlanych" zapisem: "Współudział w protokolarnym przekazaniu dokumentacji projektowej i placu budowy Wykonawcy robót budowlanych"
Uzasadnienie:
Prawnym dysponentem terenu do zainwestowania jest Zamawiający  i tylko Zamawiający jako strona kontraktu o roboty budowlane może przekazać teren budowy wykonawcy robót budowlanych"

Ad.5
Zamawiający informuje, że dokonał  zmian w treści SIWZ w Rozdziale III pkt. 3 ppkt. 5).

6. "Zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej dokumentacją techniczną  stanowiącymi integralną część SIWZ - Zamawiający wymienia roboty branży telekomunikacyjnej. Natomiast w wykazie potencjału kadrowego, jaki Wykonawca musi mieć do dyspozycji (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ) nie ujmuje w/w branży. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w cenie ofertowej należy również ująć usługę inspektora branży telekomunikacyjnej oraz czy należy wyszczególnić w/w inspektora w załączniku nr 5 do SIWZ?
Inspektor nadzoru branży elektrycznej nie może pełnić funkcji inspektora branży telekomunikacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane" wymagane są odrębne uprawnienia budowlane dla w/w branż."

Ad. 6.
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ w Rozdziale III pkt. 2. ppkt. 10) oraz w  Rozdziale V pkt. 3 b.


TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU UDZIELONE W DNIU 29.01.2013 r.

 

1. "Czy  funkcje wymienione w Rozdziale V pkt. 3 a  SIWZ (Inżynier do weryfikacji dokumentacji projektowej) i pkt. 3 b SIWZ (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalności  konstrukcyjno - budowlanej) może pełnić ta sama osoba  spełniając jednocześnie wymogi Zamawiającego dla obu tych stanowisk?"

Ad. 1

Zamawiający informuje, że inżynierem do weryfikacji dokumentacji  oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego specjalności  konstrukcyjno - budowlanej  może być ta sama osoba pod warunkiem,  że będzie spełniała wymagania określone w SIWZ dla obu tych stanowisk.

 

2. "Czy Zamawiający uzna za spełnione wymogi postawione w Rozdziale V pkt. 3 b SIWZ w stosunku do osób przewidzianych na stanowiska Inspektorów  Nadzoru w branży instalacyjnej jeżeli będą legitymowały się : co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, jako kierownik robót swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych?"

Ad. 2.

Zamawiający informuje, zgodnie z zapisami SIWZ Roz. V pkt. 3 b Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branży instalacyjnej musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie jako inspektor nadzoru w swojej branży przy budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych.

 

3. "Czy Zamawiający uzna za spełnione wymogi postawione w Rozdziale V pkt. 3 b SIWZ w stosunku do osoby przewidzianej na stanowisko Inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjno - budowlanej jeżeli  będzie legitymowała się : wykształceniem wyższym technicznym i co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym, jako kierownik robót swojej branży przy budowie  lub przebudowie obiektów kubaturowych ? "

Ad. 3.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ Roz. V pkt. 3 b  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  musi posiadać wykształcenie wyższe  techniczne i co najmniej 3 letnie  doświadczenie jako inspektor nadzoru swojej branży  przy budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych.

 

4. "Proszę o zmianę treści zapisu w Rozdziale III pkt. 3 ppkt. 9 na następujący: "Prowadzenie kontroli obsługi geodezyjnej i pomiarowej Wykonawcy Robót  Budowlanych wraz z kontrolą inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej"  Standardową praktyką jest, że bieżącą obsługę geodezyjną na budowach  prowadzi Wykonawca Robót Budowlanych  natomiast Nadzór kontroluje wykonywanie tych prac. Taka procedura zapewnia praktycznie 100% pewność prowadzonych pomiarów. Dodatkowo wycena obsługi geodezyjnej jest możliwa tylko przez Wykonawcę Robót Budowlanych ponieważ nie ma ustalonych zasad podziału prac, które wykonuje geodeta a które Nadzór Budowy" 

Ad. 4.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmiany zapisów w Rozdziale III pkt. 3 ppkt. 9 SIWZ.

 

Stopka

 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

ul. Traugutta 91

82-300 Elbląg

Free joomla layouts