Drukuj

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
DOT. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
"ROZBUDOWĘ ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
IM. K. WIŁKOMIRSKIEGO W ELBLĄGU"ZAPYTANIE NR 1
W SIWZ pkt. V ppkt. 2 b) występuje zapis: 1 roboty budowlanej związanej z budową lub przebudową Sali widowiskowej tj. Sali koncertowej, kinowej, teatralnej itp. O ilości miejsc nie mniejszej niż 200, obejmującej wykonanie robot związanych z zapewnieniem prawidłowej akustyki pomieszczenia. Nasza Firma w przeciągu ostatnich pięciu lat wykonała obiekty kubaturowe na łączną kwotę 37 458 671,68 zł brutto kwota ta również obejmuje budynki mieszkalne, jak i budowę budynku szkolnego wraz z zagospodarowaniem Zespołu Kształcenia i Wychowania w ...... Czy w związku z tym zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Ad. 1 .
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis dot. pkt. V ppkt. 2 b) SIWZ i w związku z powyższym nie uzna spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia .

ZAPYTANIE NR 2
Starając się o uzyskanie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu , ......, w związku z krótkim terminem na przygotowanie oferty w stosunku do zakresu robót przewidzianych zamówieniem oraz bardzo obszerną dokumentację projektową do przeanalizowania, wnosi o przesunięcie terminu składania ofert minimum 14 dni, w celu rzetelnego przygotowania oferty. Charakter ceny jest ryczałtowy, stąd m.in. konieczność sprawdzenia przedmiarów robót. Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego pisma

Ad. 2
Zamawiający informuje, że przedłużył termin składnia ofert, jednak nie o 14 dni .

ZAPYTANIE NR 3
W nawiązaniu do treści warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt. V 2 a) i b) (str. 8 SIWZ) tj. wykonania w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej:
a) 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartości ponad 6 000 000 zł brutto
i
b) 1 roboty budowlanej związanej z budową lub przebudową Sali widowiskowej tj. Sali koncertowej , kinowej, teatralnej itp. O ilości miejsc nie mniejszej niż 200, obejmującej wykonanie robót związanych z zapewnieniem prawidłowej akustyki pomieszczenia .

oraz wykazu oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia pkt. VI, ppkt. 1.2. f) ( str. 12 SIWZ ) tj. obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie dotyczy robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych o wartości ponad 6 000 000 zł brutto i robót budowlanych związanych z budową lub przebudową sali widowiskowej, tj. sali koncertowej , kinowej, teatralnej itp. O ilości miejsc nie mniejszej niż 200, obejmującej wykonanie robót związanych z zapewnieniem prawidłowej akustyki pomieszczenia

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zmawiający oczekuje przedłożenia wykazu robót przez Wykonawcę zawierającej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartości ponad 6 000 000 zł
i
1 robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową sali widowiskowej, tj. sali koncertowej , kinowej, teatralnej itp. o ilości miejsc nie mniejszej niż 200, obejmującej wykonanie robót związanych z zapewnieniem prawidłowej akustyki pomieszczenia

a nie wszystkich robót budowlanych zrealizowanych przez Wykonawcę a spełniających powyższe warunki.

W uzasadnieniu Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego, iż odmienna niż wskazana powyżej, interpretacja ww. zapisów SIWZ prowadziłby do absurdalnego wniosku, iż w celu wskazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien sporządzić i załączyć do oferty pełny wykaz wszystkich robót spełniających powyższy warunek wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Taki wymóg byłby nie tylko nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, ale także dyskryminowałby część potencjalnych wykonawców, którymi są duże firmy budowlane.

Interpretacja, iż należy złożyć wykaz wszystkich robót stanowiłby, iż dla każdego z Wykonawców ten warunek jest inny.

Duże firmy budowlane realizujące roboty na terenie całego kraju wykonały bowiem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert ogromną ilość robót budowlanych (liczonych nawet w tysiącach), w tym także bardzo dużą ilość robót spełniających wymóg wskazany przez Zamawiającego w treści SIWZ. W konsekwencji, postawianie takiego warunku skutkowałoby koniecznością składnia przez takich wykonawców wraz z ofertą kilkusetstronicowych wykazów robót wraz z wymaganymi poświadczeniami (nawet tylko najważniejszymi), co skutkowałoby składaniem przez takich wykonawców wielokilogramowych ofert.
Oczywistym jest, iż konieczność dokonania przez Zamawiającego wszechstronnej analizy takich dokumentów znacząco wydłużyłoby postępowanie przetargowe, co nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.
Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego, iż przedstawiona w treści pytania interpretacja zapisów SIWZ jest ponadto zgodna z dyspozycją przepisu § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 19.02.2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zgodnie z którym Zamawiający może w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny określić roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wykazania w wykazie lub przedłożenia poświadczeń, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy. W niniejszym przypadku celowym i uzasadnionym byłoby skorzystanie z tego uprawnienia i ograniczenie zakresu żądanego wykazu i dokumentów potwierdzających należyte wykonanie do robót spełniających warunki Zamawiającego, w ilości niezbędnej do wykazania spełnienia tychże warunków.

Ad. 3.
Zamawiający potwierdza, że oczekuje przedłożenia wykazu robót wykonywanych przez Wykonawcę zawierającej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego o wartości ponad 6 000 000 zł
i
1 robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową sali widowiskowej, tj. sali koncertowej , kinowej, teatralnej itp. O ilości miejsc nie mniejszej niż 200, obejmującej wykonanie robót związanych z zapewnieniem prawidłowej akustyki pomieszczenia

ZAPYTANIE NR 4
Starając się o uzyskanie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu , prosi wyjaśnienie bądź zajęcie stanowiska do naszych wniosków do SIWZ i projektu umowy

1. Dział III SIWZ pkt. 5 - Zmawiający nie może przenosić na wykonawcę odpowiedzialności za błędy lub nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia. W konsekwencji wykonawca wnosi o wskazanie jakie koszty nieujęte w dokumentacji powinny być uwzględnione przez wykonawcę przy obliczeniu ceny.

Ad. 4.1.
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w Roz. III SIWZ pkt. 5 .

2. Dział III SIWZ pkt. 8 - postępowanie tego typu jest bezcelowe, a wręcz sprzeczne z dalszymi zapisami SIWZ. Po cesji wierzytelności na rzecz wykonawcy, wykonawca traci w tym względzie roszczenia wobec zamawiającego. W projekcie umowy z kolei zamawiający wymaga, by wykonawca dołączył oświadczenia o spłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców. Poza okolicznością, że w postanowieniu tym nie określono kiedy umowa cesji ma zostać zawarta , dokonanie tej czynności prawnej jednej strony odbywa się ze szkodą dla wykonawcy. Z drugiej zaś nie stanowi ochrony interesu zamawiającego, skoro jako zobowiązany solidarnie zawsze może dokonać zapłaty na rzecz podwykonawcy, dodatkowo w projekcie umowy zagwarantował sobie możliwość wstrzymania zapłaty na rzecz wykonawcy, jeżeli nie dokonał zapłaty na rzecz podwykonawcy. Wykonawca wnosi o usunięcie w/w postanowienia SIWZ .

Ad. 4.2
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w Rozdziale III SIWZ pkt. 8.

3. Projekt umowy - § 5 ust. 1 pkt. 2 wykonawca wnosi o umożliwienie odstępstwa od tego obowiązku, w przypadku, gdy przyczyn o obiektywnym charakterze, byłoby niemożliwe .

Ad. 4.3
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ § 5 ust. 1 pkt. 2 .


4. Projekt umowy - § 12 ust. 3 wymienione determinanty obliczenia ceny nie są znane wykonawcy w momencie składania ofert, zatem nie może w oparciu nie dokonać obliczenia ceny. Wykonawca wnosi o wykreślenie tego postanowienia.

Ad. 4.4.

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ § 12 ust. 3

5. Projekt umowy - § 12 ust. 4 wykonawca wnosi o jego wykreślenie, gdyż stanowi on przeniesienie na wykonawcę odpowiedzialności z tytułu wadliwego opisania przedmiotu zamówienia

Ad. 4.5
.
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ § 12 ust. 4.

6. Projekt umowy - § 15 ust. 8 wykonawca wnosi o jego uzupełnienie, poprzez wskazanie, że termin tam wskazany może ulec wydłużeniu, w przypadku gdy jego zachowanie nie jest możliwe z przyczyn obiektywnym charakterze

Ad. 4.6.

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ § 15 ust. 8 .

7. Projekt umowy - § 18 ust. 1, 2 , 4, 7, - wykonawca wnosi o zmniejszenie kar umownych, jako że są rażąco wygórowane.

Ad. 4.7.

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ § 18 ust. 1, 2, 4, 7 .

8. Projekt umowy - § 18 ust. 1 pkt. 4 wykonawca wnosi o jego usunięcie, jako, że za zwlokę będzie płacić kary na podstawie §18 ust. 1 ppkt. 1. W konsekwencji będzie płacił dwa razy karę umowną za to samo zdarzenie .

Ad. 4.8.

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ § 18 ust. 1 ppkt. 4

9. Projekt umowy - § 18 ust. 4 wykonawca wnosi o przyznanie tożsamego uprawnienia także wykonawcy .

Ad.4.9

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w Załączniku Nr 5
do SIWZ § 18 ust. 4


ZAPYTANIE NR 5
W związku z dużymi niejasnościami i brakami w dokumentacji projektowej koniecznymi do uzupełnienia i wyjaśnienia w celu rzetelnego przygotowania oferty cenowej prosimy o przedłużenie terminu złożenia ofert na dzień 30.04.2013 r.

Ad. 5.

Zamawiający informuje, że przedłużył termin składnia ofert, jednakże nie w zaproponowanym przez Wykonawcę terminie.

ZAPYTANIE NR 6.
Zwracamy się o usunięcie w § 3 ust. 6 zdanie pierwsze odniesienia do ust. 5. Zwracamy uwagę, że koszt badań o których mowa w ust. 5 zgodnie ze zdaniem następnym ustępu 6 będą obciążały wykonawcę, jeśli w ich wyniku okaże się, że materiały lub wykonanie robót były niezgodne z umową .

Ad. 6

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ § 3 ust. 6 .

ZAPYTANIE NR 7
Zwracamy się o usunięcie § 6 ust. 6 projektu umowy części zdania w brzmieniu i z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie terminu realizacji Umowy ani o zwiększenie wynagrodzenia. Nie można z góry wymagać od Wykonawcy takiego oświadczenia w zakresie, za jaki on nie odpowiada. Dokumentacja projektowa jest dostarczana przez Zamawiającego i w przypadku, gdy w toku realizacji ujawnią się jej wady , które będą wymagały np. czasu niezbędnego na ich usunięcie przez projektanta Zamawiającego, nie ma podstaw do wymagania od Wykonawcy mimo niezawinionego braku możliwości prowadzenia robót, wykonania robót w terminie pierwotnym.

Ad. 7.

Zamawiający informuje, że powyższy zapis znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ § 6 ust. 5 i podtrzymuje zapis określony w powyższym § 6 ust. 5.

ZAPYTANIE NR 8
Prosimy o wyjaśnienie, o jakim przelewie wierzytelności jest mowa w pkt. III ppkt. 8 SIWZ . Na cyją rzecz miałyby być dokonywane te przelewy Z jednej strony jest mowa o przelewie wierzytelności należnych podwykonawcy za wykonane przez niego roboty, do których dysponowania (w tym do dokonania przelewu) Wykonawca nie może w żadnej mierze się zobowiązać , z drugiej zaś strony mają być dokonane na rzecz podwykonawcy. Zapisy te są niezrozumiałe, zatem powyższa prośba jest uzasadniona.

Ad. 8

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy określone w pkt. III ppkt. 8 SIWZ.

ZAPYTANIE NR 9
Prosimy o potwierdzenie, że za termin wykonania przedmiotu umowy uznane będzie faktyczne zakończenie przez Wykonawcę wykonania robót objętych zamówieniem tj. zgłoszenie Zamawiającemu gotowości odbioru .

Ad. 9

Zamawiający informuje , że powyższe jest określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ w § 6 ust. 3 .

ZAPYTANIE NR 10
Wykonanie projektu prefabrykatów stropu, słupów i podciągów, dostawa elementów prefabrykowanych i podkładek neoprenowych na miejsce budowy jaki projekt ma na myśli zamawiający

Ad. 10.

W projekcie zostały określone wszystkie elementy, które podlegają prefabrykacji. Natomiast projekt elementów prefabrykowanych wykonuje producent prefabrykatów.


ZAPYTANIE NR 11.
Dostawa elementów prefabrykowanych stopni schodowych na miejsce budowy prosimy o podanie więcej szczegółów umożliwiających wykonanie wyceny

Ad.11

Wycenę należy wykonać na podstawie rysunku nr 3 branży konstrukcyjnej. Prefabrykowane elementy schodowe na w/w rysunku oznaczone są symbolem PSS

ZAPYTANIE NR 12
Dostawa elementów prefabrykowanych murków oporowych na miejsce budowy prosimy o podanie więcej szczegółów umożliwiających wykonanie wyceny

Ad. 12

Wycenę należy wykonać na podstawie rysunku nr 3 branży konstrukcyjnej. Prefabrykowane murki oporowe na w/w rysunku oznaczone są jako szczegół A. W/w szczegół dokładnie rozrysowano na rysunku nr 14 tej samej branży.

ZAPYTANIE NR 13.
Dostawa i montaż dźwigu osobowego prosimy o podanie parametrów technicznych

Ad. 13

Parametry techniczne dźwigu osobowego znajdują się w opisie do części architektonicznej projektu.


ZAPYTANIE NR 14
Dostawa stolarki aluminiowej wg projektu- okna i drzwi 1 kpl czy to jest stolarka, która wymieniona jest w dziale 1.1.12. Stolarka okienna i drzwiowa montaż

Ad. 14

Projekt wykonawczy zawiera szczegółowe zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej zarówno starej jak i nowej części budynku. Pozycje dotyczące dostawy okien i drzwi z różnych materiałów zostały wykonane na podstawie zestawienia stolarki zawartej w projekcie.


ZAPYTANIE NR 15.
Dostawa stolarki drzwiowej wg projektu- drzwi z płyt MDF 1 kpl czy to jest stolarka, która wymieniona jest w dziale 1.1.12. Stolarka okienna i drzwiowa montaż lub działu 2.4.6. Stolarka okienna i drzwiowa wymiana lub montaż

Ad. 15

Projekt wykonawczy zawiera szczegółowe zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej zarówno starej jak i nowej części budynku. Pozycje dotyczące dostawy okien i drzwi z różnych materiałów zostały wykonane na podstawie zestawienia stolarki zawartej w projekcie.

ZAPYTANIE NR 16.
Dostawa stolarki drzwiowej wg projektu- okna 1 kpl czy to jest stolarka, która wymieniona jest w dziale 1.1.12. Stolarka okienna i drzwiowa montaż lub działu 2.4.6. Stolarka okienna i drzwiowa wymiana lub montaż

Ad. 16

Projekt wykonawczy zawiera szczegółowe zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej zarówno starej jak i nowej części budynku. Pozycje dotyczące dostawy okien i drzwi z różnych materiałów zostały wykonane na podstawie zestawienia stolarki zawartej w projekcie.

ZAPYTANIE NR 17.
Dostawa drzwi stalowych wg projektu 1 kpl. czy to jest stolarka, która wymieniona jest w dziale 1.1.12. "Stolarka okienna i drzwiowa - montaż" lub działu 2.4.6. "Stolarka okienna i drzwiowa " wymiana lub montaż

Ad. 17.

Projekt wykonawczy zawiera szczegółowe zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej zarówno starej jak i nowej części budynku. Pozycje dotyczące dostawy okien i drzwi z różnych materiałów zostały wykonane na podstawie zestawienia stolarki zawartej w projekcie.

ZAPYTANIE NR 18.
Dostawa stolarki PCV wg projektu okna 1 kpl. czy to jest stolarka, która wymieniona jest w dziale 1.1.12. Stolarka okienna i drzwiowa montaż lub działu 2.4.6. Stolarka okienna i drzwiowa wymiana lub montaż

Ad. 18

Projekt wykonawczy zawiera szczegółowe zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej zarówno starej jak i nowej części budynku. Pozycje dotyczące dostawy okien i drzwi z różnych materiałów zostały wykonane na podstawie zestawienia stolarki zawartej w projekcie.

ZAPYTANIE NR 19.
Dostawa drewnianej kratki wentylacyjnej do sali kameralnej wg projektu rys.38. 1 kpl. brak wymiarów prosimy o podanie wymiarów oraz więcej szczegółów dotyczących kratki wentylacyjnej

Ad. 19

Szczegóły dotyczące kratki wentylacyjnej znajdują się w opisie architektonicznym pkt. 6.2 pomieszczenie 006 sala koncertowa kameralna.


ZAPYTANIE NR 20.
Dostawa drewnianych żaluzji do sali koncertowej wg projektu rys.29. 1 kpl. brak wymiarów prosimy o podanie wymiarów oraz więcej szczegółów dotyczących żaluzji

Ad. 20

Wymiary żaluzji na sali koncertowej wg rysunku nr 28 z branży architektonicznej.

ZAPYTANIE NR 21.
Renowacja ekranów akustycznych na suficie prosimy o potwierdzenie ilości 6,0 m2, oraz o informację co oznacza krotność 19, ponadto prosimy o sprecyzowanie na czym ma polegać wykonanie renowacji

Ad. 21

Renowacja ekranów dokładnie opisana jest w punkcie 6.1 opisu architektonicznego. Potwierdzam powierzchnię i ilość ekranów akustycznych, która jest do odczytania z rysunku nr 24 z branży architektonicznej tj 19 szt. razy 6,0 m2.

ZAPYTANIE NR 22
Dostawa i montaż ścianek systemowych do sanitariatów panele z płyty wiórowej laminowanej na stelażu z aluminium, zespół 2 i 3 kabin WC składających się z ścian frontowych, ściany działowej i drzwi 1 kpl prosimy o informację ile zespołów dwu kabinowych i ile zespołów trzy kabinowych wchodzi w oznaczony przez Zamawiającego 1 kpl.

Ad. 22.

Dostawa kabin dotyczy pomieszczeń sanitarnych w nowo projektowanym budynku, rysunek nr 2 z branży architektonicznej.

ZAPYTANIE NR 23.
Kosztorys na remont chodnika pozycja 11 powinna wynosić:
Pozycja 11 pozycja zerowa prosimy o podanie prawidłowej ilości

Ad. 23

Pozycja 11 obmiar: 0,4<m>*4,2<m>*0,1<m>=0,168<m3>

ZAPYTANIE NR 24.
Prosimy o wyznaczenie o wyznaczenie terminu dokonania wizji lokalnej upoważnionym przedstawicielom naszej firmy. Prosimy podać miejsce zgłoszenia się naszym przedstawicielom.

Ad. 24

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dokonanie wizji lokalnej w dowolnym terminie w dni robocze w godzinach 8.00 15. 00

ZAPYTANIE NR 25.
Prosimy o wyrażenie zgody i wyznaczenie terminu na wykonanie przez nasza firmę pomiarów parametrów geotechnicznych pod planowaną budowę nowego skrzydła szkoły. Badanie zostanie wykonane za pomocą sondy statycznej.

Ad. 25

Zamawiający informuje, że opublikował dokumentację geotechniczną z którą oferenci mogą się zapoznać . W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby przeprowadzenia pomiarów parametrów geotechnicznych .


ZAPYTANIE NR 26.
Prosimy o wskazanie wariantu (opis techniczny podanie 2 nie wskazując obowiązującego) wg jakiego należy sporządzić wycenę modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku istniejącym oraz określenie dokładnego zakresu robót jaki należy wykonywać w ramach wskazanego wariantu.

Ad. 26

Zarówno projekt jak i przedmiar zostały wykonane dla pełnego zakresu modernizacji instalacji c.o. w związku z czym, wycenę należy wykonać w pełnym zakresie inwestycji zgodnie z projektem

ZAPYTANIE NR 27.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Projekt i zakres modernizacji istniejącego węzła cieplnego w pomieszczeniu nr 0/3 w istniejącej części budynku.

Ad. 27

Zarówno projekt jak i przedmiar zostały wykonane dla pełnego zakresu modernizacji instalacji c.o. w związku z czym, wycenę należy wykonać w pełnym zakresie inwestycji zgodnie z projektem


ZAPYTANIE NR 28
Czy przyłącze cieplne do nowego skrzydła oraz węzeł cieplny w pom. 1/13 wchodzi w zakres wyceny Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Projekt węzła cieplnego i przyłącza c.o. dla nowobudowanego skrzydła.

Ad. 28

Ani przyłącze cieplne ani węzeł cieplny do nowego skrzydła budynku nie wchodzą w zakres wyceny inwestycji

ZAPYTANIE NR 29.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania dla nowobudowanego skrzydła.

Ad. 29

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania do nowego skrzydła zostało pokazane na rysunku nr 3 projektu branży c.o.

ZAPYTANIE NR 30.
Czy w zakres Wyceny wchodzą instalacje chłodnice dla central wentylacyjnych NW1 oraz NW2 wraz z agregatami chłodniczymi

Ad. 30

W zakres wyceny nie wchodzą instalacje chłodnicze dla central wentylacyjnych NW1 i NW2.

ZAPYTANIE NR 31.
Czy zakres Wyceny wchodzą aparaty grzewczo-wentylacyjne w pom. 1/44 oraz 3/30 Jeżeli tak to prosimy o korektę przedmiarów robót oraz o uzupełnienie dokumentacji o rozwinięcie instalacji ciepła technologicznego.

Ad. 31

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania znajduje się na rysunku nr 3 projektu branży c.o.

ZAPYTANIE NR 32.
Proszę o uzupełnienie rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania o rozwinięci pionów 29-41.

Ad. 32

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania znajduje się na rysunku nr 8 projektu branży c.o.

ZAPYTANIE NR 33.
Ze względów na demontaż i przewidziany powtórny montaż grzejników żeliwnych w modernizowanej części prosimy o ocenę stanu technicznego urządzeń grzewczych. Czy w wycenie należy uwzględnić czyszczenie i malowanie członów żeliwnych

Ad. 33

W wycenie należy uwzględnić wyłącznie płukanie grzejników żeliwnych .

ZAPYTANIE NR 34.
Prosimy o podanie typu oraz parametrów technicznych urządzenia grzewczego znajdującego się na klatce schodowej przyklejonej do pomieszczenia nr 1/13 w nowym skrzydle.

Ad. 34

Pokazane w pomieszczeniu 1/13 urządzenie jest przyjętym do obliczeń zastępczym elementem określającym ogrzewanie podłogowe i nie należy go przyjmować do wyceny. Należy przyjąć do wyceny wyjście na rozdzielaczu.

ZAPYTANIE NR 35.
Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego konstrukcji o rysunki wykonawcze i zestawienie wszystkich elementów prefabrykowanych z podaniem ich wymiarów przekroje, wysokości kształty słupy, belki, płyty stropowe, elementy kątowe, stopnie, ilości i wymaganego obciążenia. Określenie tych parametrów jest niezbędne do zaprojektowania lub dobrania elementów prefabrykowanych przez producenta. W projekcie wykonawczym konstrukcji należy podać zestawienie i rysunki montażowe elementów prefabrykowanych systemowych, a w przypadku projektowania elementów prefabrykowanych indywidualnych jeszcze dodatkowo rysunki konstrukcyjne jakie maja być zastosowanie do realizacji przedmiotu zamówienia.

Ad. 35

Projekt wykonawczy określa wszystkie niezbędne elementy prefabrykowane, które należy zamówić i wbudować łącznie z podanymi wszystkimi parametrami niezbędnymi do ich zamówienia u dostawcy prefabrykatów. W zawiązku z tym, że Inwestycja finansowana jest ze środków publicznych, w dokumentacji technicznej nie mogą się znaleźć nazwy producentów elementów prefabrykowanych jak również projektant nie może wskazać konkretnie żadnego systemu elementów prefabrykowanych. Oferent winien we własnym zakresie dobrać producenta systemu prefabrykacji, który w oparciu o własną technologię sporządzi projekt elementów prefabrykowanych.
poz.6.1-Wykonanie projektu prefabrykatów stropu, słupów i podciągów, dostawa elementów prefabrykowanych i podkładek neoprenowych na miejsce budowy


ZAPYTANIE NR 36.
Prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcyjnych o oznaczenie miejsca montażu nadproży prefabrykowanych systemów typu L z podaniem ich długości oraz zestawienia ilościowego.

Ad. 36

Prefabrykowane belki nadprożowe L19 pokazane są na rysunkach konstrukcyjnych stropu parteru i piętra nowej części szkoły oraz na przekroju. Są to
Belki nadprożowe L19/N-120 dł.119 cm- 2 szt
Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm- 2 szt.

ZAPYTANIE NR 37.
Czy przeniesienie placu rekreacyjnego wykonanego z nawierzchni bezpiecznej wraz z demontażem i ponownym montażem urządzeń jest przedmiotem zamówienia. W dokumentacji projektowej drogowej jest tylko wskazanie, że plac rekreacyjny o pow. 118 m2 należy rozebrać. W nowoprojektowanym zagospodarowaniu terenu nie jest określony plac rekreacyjny ani urządzenia jakie mają być przeniesione. Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Ad. 37

W miejscu planowanej rozbudowy znajdują się dwa place zabaw. Jeden, będący w miejscu lokalizacji nowego skrzydła budynku należy zlikwidować, drugi wchodzący w kolizję z parkingami przenieść we wskazane na planie zagospodarowania miejsce.


ZAPYTANIE NR 38.
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zakres robót wymiany gruntów pod planowana inwestycję. W projekcie konstrukcji i architektury nie ma określonego zakresu wymiany gruntu ani podanej ilości (głębokości) wymiany.

Ad. 38

W opisie technicznym w pkt. 1.1 Warunki wodno- gruntowe jest napisane:
W związku z występowaniem nasypów niebudowlanych w miejscu posadowienia
budynku, należy dokonać wymiany gruntu na pospółkę stabilizowaną cementem od
poziomu posadowienia fundamentów do poziomu występowania gruntów nośnych warstwa
piasków średnio zagęszczonych o ID= 0,5 i glin piaszczystych o IL=0,2
Poziom wymiany gruntów jednoznacznie wynika z dokumentacji geologicznej i opisu do projektu.
Objętościowy zakres wymiany gruntu określony jest w przedmiarach.

ZAPYTANIE NR 39.
Z uwagi na konieczności dostawienia w Sali koncertowej 16 szt. foteli, które maja być identyczne z istniejącymi, prosimy o przedstawienie specyfikacji istniejących foteli (wymiary, rodzaj materiału, kolorystyka, zdjęcia).

Ad. 39

Producentem istniejących foteli była firma ATMAN SEATING z Bydgoszczy. W związku, z tym że fotele w istniejącym kolorze nie są już produkowane, należy dokonać wizji lokalnej na sali koncertowej i dobrać siedzenia jak najbardziej zbliżone wyglądem i kolorem do istniejących z zachowaniem atestów dopuszczających do ich stosowania w salach koncertowych.

ZAPYTANIE NR 40.
Ze względu na konieczność wykonania nowej balustrady w hallu szatniowym z foyer, która ma być odwzorowaniem balustrady istniejącej (kształtem przypominającej rząd kamertonów), prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o szczegółowy projekt tej balustrady.

Ad. 40

Balustradę należy wykonać jako odwzorowanie balustrady istniejącej. Wykonawca balustrady winien dokonać pomiarów balustrady z natury lub ją wyciąć i przekazać jako wzór do odtworzenia.

ZAPYTANIE NR 41.
Czy Zamawiający dysponuje ostateczną decyzją o Pozwolenie na Budowę na inwestycję, której dotyczy przedmiot zamówienia.

Ad. 41

Zamawiający informuje, że dysponuje decyzją o Pozwolenie na Budowę na inwestycję , której dotyczy zamówienie .

ZAPYTANIE NR 42.
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o przekazanie kopii pozwolenia na budowę. Zwracamy uwagę na fakt, iż Pozwolenie na Budowę jest istotnym elementem dokumentacji koniecznym do właściwego rozpoznania przedmiotu zamówienia i właściwej wyceny ewentualnych ryzyk czy dodatkowych warunków przy spełnieniu których maja być prowadzone roboty. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót zgodnie z postanowieniem Pozwolenia na Budowę, a kierownik budowy fakt tej zgodności potwierdza w oświadczeniu załączonym do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Przekazanie więc wykonawcom tego dokumentu jest istotne, skoro dokument ten jest w posiadaniu Zamawiającego.

Ad. 42

Zamawiający informuje, że Pozwolenie na Budowę zostanie przekazane Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa .


ZAPYTANIE 43
Pozycja 11 prosimy o podanie więcej szczegółów dotyczących renowacji drzwi aluminiowych Na czym polega renowacja

Ad. 43

Renowacja polega na regulacji drzwi, wymianie uszczelek w drzwiach i witrynach, wymianie klamki oraz wymianie listwy przylgowej drzwi wejściowych.


ZAPYTANIE 44
Pozycja 57 prosimy o wyjaśnienie zastosowanie współczynnika zmniejszającego 0,4 . Czy należy przyjąć do wyceny 22 szt. kominków wentylacyjnych

Ad. 44

Zastosowano współczynnik 0,4 dlatego, że norma zakłada wykonanie przewodów o długości 2 m a przewidziano montaż kominów o długości 0,8 m .
Do wyceny należy przyjąć 22 szt. kominków wentylacyjnych .


ZAPYTANIE NR 45
Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy odbioru wykonanych robót budowlanych, nawet jeżeli Zamawiający stwierdzi wady w wykonawstwie. Jeżeli Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru ( art. 647 K. C. ) . Postanowienie na podst. którego Zamawiający mógłby odmówić odbioru robót w przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia , obarczone byłoby sankcją nieważności . Takie stanowisko jednoznacznie prezentuje Sąd Najwyższy (vide: Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 8 stycznia 2004 r. syg. I CK 24/03; Wyrok Sądu Najwyższego z dn. 5 marca 1997 r. , syg. Akt. II CKN 28/97) Wykonawca wnosi o usunięcie zakwestionowanego postanowienia.

Ad. 45

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy w Załączniku Nr 5 do SIWZ § 14 ust. 4 pkt.1. Wyjaśniamy, że Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru robót , jeśli stwierdzi w nich wady istotne .


ZAPYTANIE 46
pkt IV SIWZ wskazując na termin zakończenia prac 31.08.2014 r., natomiast w propozycji umowy stanowiący załącznik nr 5 § 6 pkt 3 występuje termin 31.08.2013 r. Prosimy o ujednolicenie terminu.

Ad. 46
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ


ZAPYTANIE 47
pkt XV SIWZ wskazując na wniesienia zabezpieczenia należnego wykonania umowy w wysokości 3%, natomiast w propozycji umowy stanowiący załącznik nr 5 §16 pkt 1 występuje 5%. Prosimy o ujednolicenie kwoty.

Ad. 47

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ


ZAPYTANIE 48
Prosimy o informację, jakie mienie składa się na kwotę 2 mln zł, na którą ma zostać zawarte ubezpieczenie ALOP. Informujemy ponadto, że zawarcie ubezpieczenia ALOP na warunkach określonych w Umowie wymagać będzie ścisłej współpracy Zamawiającego z Wykonawcą, w szczególności udostępnienia informacji, dokumentów i zastosowanych metod wyceny dotyczących ubezpieczanego mienia.

Ad. 48

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ


ZAPYTANIE 49
Starając się o uzyskanie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, , wnosi o zmianę warunków udziału w postępowaniu określonych w p. III.3.4 litera g Ogłoszenia o zamówieniu i w części V p.3 litera g SIWZ o brzmieniu cyt.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
Osobą - koordynatorem branży akustycznej, która musi posiadać:
- wykształcenie w specjalności architektonicznej i akustycznej na wyższych studiach magisterskich
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego przy realizacji budowy lub przebudowy co najmniej 2 sal koncertowych o pojemności minimum 100 osób każda , która obejmowała wykonanie robót związanych z zapewnieniem prawidłowej akustyki pomieszczenia."
poprzez rezygnację z zapisu o koniecznym podwójnym wykształceniu koordynatora - pozostawienie zapisu np. o specjalności akustycznej.
Osoba, którą ma wskazać wykonawca ma posiadać wykształcenie wyższe na studiach magisterskich w dwóch różnych kierunkach architekta i akustyka. Poszukując takiej osoby spotkaliśmy się z brakiem takich osób na rynku. Nie jest powszechnym kończenie dwóch bardzo różnych kierunków studiów.
Naczelną zasadą udzielania zamówień publicznych jest dostępność dla wszystkich zainteresowanych zarówno w kraju jak też i we Wspólnocie. Nie kwestionujemy uprawnień Zamawiającego do kształtowania warunków udziału w postępowaniu w sposób, który pozwoli mu na wybór wykonawcy zdolnego do realizacji przedmiotowego zamówienia, jednakże dokonując tych czynności Zamawiający powinien pamiętać o określaniu warunków w sposób uzasadniony, bez nadmiernego ograniczania kręgu podmiotów potencjalnie zdolnych do realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym naszego.
Warunek udziału tak postawiony jest nieuzasadniony i nadmiernie ogranicza konkurencję. W niniejszym postępowaniu Zamawiający naruszył podstawowe zasady ustawy PZP nakazujące Zamawiającemu dokonanie opisu warunków udziału w postępowaniu w sposób zgodny z podstawowymi zasadami systemu zamówień publicznych tj. zasadą równości i uczciwej konkurencji. W konsekwencji wymaganie Zamawiającego narusza przepis art. 7 oraz art. 22 ust. 3 ustawy. Nie możemy zgodzić się z takim kształtowaniem warunków udziału w postępowaniu, które w sposób całkowicie nieuzasadniony eliminuje z udziału w postępowaniu większość potencjalnych wykonawców, w tym jednego z największych i najbardziej doświadczonych wykonawców świadczących przedmiotowe usługi.
Postawione w postępowaniu warunki udziału uniemożliwiają nam jakąkolwiek konkurencję.

Ad. 49

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ

ZAPYTANIE 50
Dział III pkt 14 - w toku wykonywania zamówienia może okazać się, że zamówienia uzupełniające obejmą inny zakres robót niż wskazanych w tym punkcie. Wówczas takie ograniczenie SIWZ uniemożliwi udzielenia zamówień uzupełniających, co będzie ze szkodą zarówno dla zamawiającego jak i dla wykonawcy. To od zamawiającego zależy, czy udzieli on zamówienia uzupełniającego, w konsekwencji tworzenie już w SIWZ granic tego uprawnienia jest bezcelowe. Wykonawca wnosi o usunięcie części tego postanowienia od słów "w zakresie: -klimatyzacja (...), -modernizacja (...), -instalacje (...)

Ad. 50

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ

ZAPYTANIE 51
Dział III pkt 16 - jego postanowienia nie są zbieżne z postanowieniami projektu umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, kiedy zamawiający zamierza dopuścić zmiany umowy

Ad. 51

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ

ZAPYTANIE 52
Dział III pkt 16 ppkt 2, lit. a, tiret drugi - wykonawca wnosi o zmianę zwrotu "tj." na "m.in." - w przeciwnym wypadku zmiana umowy będzie możliwa wyłącznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych, które to - jako pojęcie nieostre - w praktyce będzie stanowić zarzewie sporów. Zmiana terminu z uwagi na zaistnienie przyczyn niezależnych od zamawiającego jest wystarczająca dla ochrony interesu zamawiającego. To od niego bowiem zależy, czy zgodzić się na zmianę umowy czy nie projekt oferty: pkt 8 tiret drugi - wykonawca wnosi o wykreślenie z tych samych przyczyn co dział III pkt 8 SIWZ

Ad. 52

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ


ZAPYTANIE 53
Projekt umowy, par. 5 ust. 6 wykonawca wnosi o wykreślenie zwrotu "w szczególności" - wykonawca powinien wiedzieć, do czego jest zobowiązany na podstawie umowy, i tworzenie w tym zakresie katalogów otwartych jest niedopuszczalne

Ad. 53

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ

ZAPYTANIE 54
Projekt umowy, par. 6 ust 4 - wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na zgłaszanie wad do dokumentacji projektowej, gdyż zastrzeżony termin 7mio dniowy jest niemożliwy do zachowania.

Ad. 54

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ

ZAPYTANIE 55
Projekt umowy, par. 16 - niezgodne z SIWZ gdzie żąda się 3% zabezpieczenia

Ad. 55

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ

ZAPYTANIE 56
Projekt umowy, par 19. ust. 1 wykonawca wnosi o uzupełnienie postanowienia, poprzez wskazanie, że odstąpienie od umowy powinno zostać poprzedzone wezwaniem wykonawcy do zmiany sposoby wykonywania umowy

Ad. 56

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ

ZAPYTANIE 57
Zwracamy się o usunięcie w projekcie umowy (§ 6 ust. 3) pomyłkowego wskazania na rok 2013 w odniesieniu do terminu zakończenia robót.

Ad. 57
Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ


ZAPYTANIE 58
Zwracamy się o zmianę § 6 ust 4 projektu umowy, poprzez wskazanie, ze Wykonawca będzie zgłaszał uwagi do dokumentacji w ciągu 7 dni od ich wykrycia, a nie od przekazania dokumentacji. Zwracamy uwagę, iż nieuprawnione jest nakazanie wykonawcy analizy dokumentacji w taki sposób, który pozwoli na wychwycenie wszystkich jej wad w terminie zaledwie tygodniowym. Zwracamy uwagę, że odpowiedzialność za jakość dokumentacji ponosi względem zamawiającego projektant, nie wykonawca, a zatem właściwym jest, aby wykonawca zgłaszał na bieżąco zauważone przez siebie nieprawidłowości, ale nie ma podstaw do wyznaczenia odgórnie zaledwie 7 dniowego terminu na przeanalizowanie całości.

Ad. 58

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ


ZAPYTANIE 59
Prosimy o wyjaśnienie, czy za prawidłową wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy uznać tą wskazaną w pkt. XV SIWZ.

Ad. 59

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ

ZAPYTANIE 60
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o dokumentację geologiczną

Ad. 60

Zamawiający informuje, że dokonał zmian w treści SIWZ