Drukuj

Komunikat COVID-19 nr 6
Zasady organizacji pracy ZPSM  w Elblągu
od dnia 29 stycznia 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 28 stycznia 2021r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 01 lutego do dnia 14 lutego 2021 r. nauka w ZPSM w Elblągu będzie przebiegała w następujący sposób:

I. W PSM I st. oraz w PSM II st.
1. Wszystkie zajęcia grupowe oraz indywidualne zajęcia instrumentalne odbywają się w sposób zdalny.

II. W OSM I st.
1. W klasach I - III  tryb stacjonarny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
Zapewnia się opiekę świetlicową (od 6.30 do 16.00) oraz wyżywienie w stołówce szkolnej.
2. W klasach IV - VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.

III. W OSM II st.
1. W klasach I - VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
2. Dla klasy II i VI możliwa organizacja indywidualnych i grupowych konsultacji z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego.
3. Dla klasy VI możliwa organizacja indywidualnych i grupowych konsultacji z przedmiotów dyplomowych.

W indywidualnych przypadkach, w odniesieniu do uczniów, którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , dyrektor ZPSM w Elblągu zorganizuje inny tryb niż obowiązujący powyżej.

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się z wykorzystaniem przede wszystkim platformy TEAMS lub innej uzgodnionej i wypróbowanej z uczniami, wg nowego planu lekcji (dostępny w dzienniku elektronicznym Mobireg).

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia będą informować  uczniów i ich rodziców o ewentualnych zmianach oraz innych szczegółowych rozwiązaniach poprzez dziennik elektroniczny Mobireg, pocztę e-mail oraz ewentualnie telefonicznie.

Dyrektor ZPSM w Elblągu
Andrzej Korpacki