Drukuj

Komunikat COVID-19 nr 3

Zasady organizacji pracy ZPSM II w Elblągu

od dnia 9 listopada 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z dnia 5 listopada 2020r.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,od dnia 9 listopadado dnia 29 listopada 2020 r. nauka w ZPSM w Elblągu będzie przebiegała w następujący sposób:

I. W PSM I st. oraz w PSM II st.
1. Wszystkie zajęcia grupowe oraz indywidualne zajęcia instrumentalne odbywają się w sposób zdalny.

II. W OSM I st.
1. W klasach I ? VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
2. Zapewnia się opiekę świetlicową ( od 7.00 do 16.00 ) dla uczniów klas I ? III , których rodzice (prawni opiekunowie) są zatrudnieni w podmiotach realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19.

III. W OSM II st.
1. W klasach I ?VI tryb zdalny dla wszystkich zajęć edukacyjnych ogólnokształcących i artystycznych.
2. Dla klas II i klasy VI możliwa organizacja indywidualnych i grupowych konsultacji z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
3. Dla klasy VI możliwa organizacja indywidualnych i grupowych konsultacji z przedmiotów dyplomowych.

W indywidualnych przypadkach , w odniesieniu do uczniów , którzy nie mają możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , dyrektor ZPSM w Elblągu zorganizuje inny tryb niż obowiązujący powyżej.

Zajęcia w trybie zdalnym będą odbywać się z wykorzystaniem przede wszystkim platformy TEAMS lub innej, uzgodnionej i wypróbowanej z uczniami, wg nowego planu lekcji (dostępny w dzienniku elektronicznym Mobireg ).

Dopuszczalne jest prowadzenie nauczania zdalnego z wykorzystaniem infrastruktury i gabinetów szkolnych.

Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia będą informować uczniów i ich rodziców o ewentualnych zmianach oraz innych szczegółowych rozwiązaniach poprzez dziennik elektroniczny Mobireg, pocztę e-mail oraz ewentualnie telefonicznie.

Dyrektor ZPSM w Elblągu

Andrzej Korpacki